Karşı cinsiyet hormonlarının genç trans erkeklerde pelvik taban fonksiyon bozukluğuna etkisi

Araştırmacılar, karşı cinsiyet hormonları kullanan transseksüel erkeklerde pelvik taban disfonksiyonun son derece yaygın olduğunu sonucuna varmıştır.
Karşı cinsiyet hormonlarının genç trans erkeklerde pelvik taban fonksiyon bozukluğuna etkisi


Makalenin Orijinal Başlığı: Pelvic Floor Dysfunction in Transgender Men on Gender-affirming Hormone Therapy: A Descriptive Cross-sectional Study

Başlığın Çevirisi: Cinsiyet Onaylayıcı Hormon Terapisi Alan Transseksüel Erkeklerde Pelvik Taban Disfonksiyonu: Tanımlayıcı Kesitsel Bir Çalışma

Özet

Bu araştırmanın amacı, biyolojik cinsiyeti kadın olan transseksüel erkeklerin cinsiyet değiştirme sürecinde kullandıkları testosteronun (erkeklik hormonu) pelvik taban disfonksiyonu (PFD) üzerindeki etkilerini incelemektir. Çalışma, karşı cinsiyet hormonları kullanan transseksüel erkekler arasında pelvik taban fonksiyon bozukluğunun yaygınlığını belirlemeyi hedeflemektedir.

Söz konusu çalışma, Eylül 2022 ve Mart 2023 tarihleri arasında, karşı cinsiyet hormon ilaçları kullanan 18 yaş üstü trans erkekleri kapsayan çevrim içi bir anket kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Nörolojik hastalığı olan, daha önce ürojinekoloji ameliyatı geçirmiş, aktif idrar yolu enfeksiyonu olan ve internete erişimi olmayan gönüllüler çalışma dışı bırakılmıştır. Ankette, üriner inkontinans (idrar kaçırma) gibi üriner semptomların yanı sıra cinsel işlev bozukluğu, anorektal semptomlar ve kabızlığı değerlendirmek üzere doğrulanmış araçlar kullanılmıştır.

Esas cinsiyeti kadın olan toplam 68 transın katıldığı çalışmadan elde edilen bulgular oldukça çarpıcıdır. Katılımcıların çoğunda mesane semptomları (%69,1), cinsel işlev bozukluğu (%52,9), anüs ve rektum bölgesinde anorektal semptomlar (%45,6) ve gaz kaçırma olarak bilinen flatal inkontinans (%39,7) şikayetleri yüksek oranlarda görülmüştür. İdrar kaçırma semptomları olan katılımcılar bu durumu orta şiddette olarak bildirmiştir.

Araştırmacılar, karşı cinsiyet hormonları kullanan transseksüel erkeklerde pelvik taban disfonksiyonun oldukça yaygın olduğu (%94,1) ve idrar kaçırma, sık tuvalete gitme ve yatak ıslatma gibi üriner semptomların daha sık görüldüğü (%86,7) sonucuna varmıştır.

Kaynak: da Silva, L.M.B., Freire, S.N.D., Moretti, E. et al. Pelvic Floor Dysfunction in Transgender Men on Gender-affirming Hormone Therapy: A Descriptive Cross-sectional Study. Int Urogynecol J (2024). https://doi.org/10.1007/s00192-024-05779-3 

Anahtar kelimeler: Testosteron, transseksüel, karşı cinsiyet hormonları, cinsiyet değiştirme.