BiyoFobi: Bedenin reddi ve mistik cinsiyet algısı

İnsan varoluşunun bedene dayalı doğasını yok sayan BiyoFobi, tekno-tıbbi ve sosyal etkileşimlerle bedeni reddediyor ve mistik cinsiyet algısını teşvik ediyor.
BiyoFobi: Bedenin reddi ve mistik cinsiyet algısı

 

Kaynak: pitt.substack.com 
Erişim Tarihi: 03.05.2022

Zayıflık, hastalık, fiziksel acı, yaşlanmayla birlikte gelen çöküş, ölümün kaçınılmazlığı: bunlar varoluşumuzun binlerce yılı boyunca insanlığın yanı başındaydı.

Bu zorluklar bir bedene sahip olan varlığımızın doğasında vardır. Çağlar boyunca dinler, bazen ölümden sonra yenilenmiş ve mükemmel bir yaşam sunarak (cennette bir yaşam vaadi), bazen de Budizm'de olduğu gibi bedenimizin kaçınılmaz acısı ve ölümlülüğü ile kabullenmeyi ve uzlaşmayı öğütleyerek insan yaşamının bu kırılganlığı ile mücadele etmiştir. Şimdi, mistik bir cinsiyet algısı lehine bedenin reddedilmesini teşvik eden yeni bir tıbbi-tekno inanç sistemi var. Bedenin bu şekilde reddedilmesi BiyoFobidir.

Kişinin cinsiyetli bedenine yönelik mantıksız bir korku ve nefret olan BiyoFobi, bir güç kompleksinden kaynaklanmaktadır: tekno-tıbbi çıkarlar, trans aktivistlerin lobi kampanyaları, internet sosyal medyası ve 'gerçek yaşam' aktivitelerinin göreceli olarak azalması ve sağlıklı fiziksel gelişimin bir şekilde "ayrıcalıklı" ve/veya "sıkıcı" olduğu ve fetişleştirilmiş mağduriyetten yoksun olduğu için reddedildiği TikTok tarzı mağduriyet ve acı kültü.

İnsanlar Bedeni Olan Varlıklardır

Yanlış bedende doğduklarına inananlar BiyoFobi'ye katılmaktadırlar. Yaşamı yalnızca bedenlerimizde ve bedenlerimiz aracılığıyla elde ederiz. 'Yanlış' bir bedende doğmak fiziksel olarak imkansızdır. Bununla birlikte, bu olasılığa dair ampirik metafizik karşıtı inanç BiyoFobinin doğasında vardır.

Toplumsal Ölüm ve Diriliş

BiyoFobi, cinsiyetli bedenin terk edildiği, cinsiyetli bireyin sosyal bir ölüm yaşadığı ve cinsiyetli bedenin sosyal ölümünden fantastik bir kimliğin ortaya çıktığı bir tür yaşayan ölümü teşvik eder. Bu sosyal ölüm, bireyin BiyoFobisinin toplumun geneli tarafından desteklendiği ve teşvik edildiği sözde 'olumlama' ile elde edilen bir kurgudur.

Cinsiyetin Mistik Birliği

BiyoFobi, aynı anda hem doğal ve mutlak hem de sık sık değişime tabi olduğu anlaşılan mistik bir cinsiyet hissi ile benliğin birleşmesidir. Cinsiyet hissinin çok değişken ve büyülü boyutları BiyoFobi’nin metafizik merkezini oluşturur.

Doğadan Feragat

İnsan türü cinsiyetlendirilen, çiftleşen, üreyen, büyüyen ve ölen bir sistemdir. BiyoFobi, insan bedenini bu derin biyolojik gerçeklerden koparmaya ve bireyi tekno-tıbbi bir platforma yerleştirmeye çalışır. Böyle bir platformun kendisi maliyetli, acı verici ve yaşamı mahvedicidir, ancak BiyoFobi birçok kişiyi bu gerçeklere karşı körleştirmektedir.

Bedenlenmiş Benliğinizi Sevin

Kişinin doğal bedenine duyduğu doğuştan gelen sevgi BiyoFobi tarafından reddedilmekte; kişinin bedenine duyduğu bu doğal ve içsel sevgi sapkın bir şekilde fobik olarak etiketlenmektedir. Pek çok kişi bu altüst eden retoriğin kurbanı olmakta ve bedenlerinden nefret etmenin "fobiyi" reddetmenin yolu olduğu inancını benimsemektedir. Bu psikolojik bir altüst olmadır ve son derece yıkıcı bir öğretidir.

Yaşam Arayışı Tıbbileştirme ile Rayından Çıktı

BiyoFobi, cinsiyetli bedenin bütünlüğünün yerine plastik cerrahi (cinsiyet değiştirme ameliyatları) ve ilaçları (ergenlik engelleyiciler ve karşı cinsiyet hormonları) teşvik etmektedir. BiyoFobinin tarihsel sığlığı, bilgelik pahasına klasik bir güç iddiasıyla tekno-tıbbı kullanmasıyla dengelenmektedir.

İnkar ve Büyülü Düşünme

BiyoFobi tekno-tıbbın meyvelerini kucaklar ve aynı zamanda tekno-tıbbın ortaya çıktığı ampirik bilimi reddeder. Dolayısıyla, BiyoFobi cinsel farklılığın kromozomal kökenini reddetmekte, penislilerin "kadın" olabileceğini ileri sürmekte ve erkeklerin kadın olabileceğini (ve tersini) iddia etmektedir. Bu anti-ampirik (kanıta dayalı olmayan) kurgular BiyoFobi'nın başarısı için gereklidir. Transgender anlatısının yaygın olarak kullandığı "doğuştan atanan cinsiyet" ifadesi, BiyoFobinin anti-ampirizminin göstergesidir. Cinsiyet, kromozomların doğasında vardır. Atama gibi bir tabir bu doğayı inkardır. Cinsiyet doğumda atanmaz, aksine anne karnında çok erken gelişim döneminde bile deneysel yöntemlerle gözlemlenebilir. Ampirizm karşıtlığı bir tür psikolojik inkârdır ve büyülü düşünmeye dayanır. 

Cinsiyete Dayalı Haklar

BiyoFobi, cinsiyetin ampirik gerçekliğini toplumsal cinsiyet kurgusuyla değiştirmeye çalışmaktadır. Bu girişim hukukta ve politikada ilerlemiş ve kadınların zorlu mücadelelerle elde ettiği cinsiyete dayalı haklarını aşındırmıştır. BiyoFobi, doğal ve mutlu mesut yaşanan cinsiyet normalini anormalize eden* davranışların reddedilmesi, yanlış, tehdit edici ve yaşam boyu tıbbileştirilmesi gereken davranışlar olarak görülmesi için kalıp yargıları yıkma iddiasıyla insanları daha dar bir çerçeveye sıkıştırmakta ve bunu teşvik etmektedir. İnsanların sağlıkla yaşama haklarını ihlal eden ve ayaklar altına alan şey, cinsiyet atipik özelliklerin barbarca patolojikleştirilmesidir.

*Cinsiyet normalini anormalize eden bakış açısı: Genel olarak insanların cinsiyetlerden beklentileri vardır. Fakat özellikle son zamanlarda, bu beklentiler katı sınırlar içerisine sokulmaya çalışılmaktadır. Örnek olarak, erkekler insani duygulardan uzak bir tarafa itilirken, kadınlar ise cinselliğin ve ulaşılmaz güzellik beklentilerinin sarmaladığı bir uca itilmektedir. Bu gerçeklikten uzak kalıplara uyulmaması ise normal olduğu halde BiyoFobikler tarafından anormal addedilmektedir. BiyoFobi, kendi kendine anormal addettiği bu davranışları manipülasyon aracı olarak kullanmaktadır.  Bu sert kalıplara girmeyen erkeklere siz erkek değilsiniz demekte ve bu erkekleri cinsellik ve üremeden mahrum bırakıp cinsiyet-içi farklılıkları yok etmeyi amaçlamaktadır. Aynısı kadınlar için de geçerlidir, katı kalıplara girmeyen kadınlara da benzer manipülasyonlar yapılmaktadır. 

Kurumsal Kıskaç

BiyoFobi okullara, sosyal yardım kurumlarına, mahkemelere, hukuka ve tıbbi uygulamalara sızmıştır. Yetişkin profesyonellerden oluşan lejyonlar, şüphelenmeyen ve savunmasız çocuklara ve gençlere BiyoFobiyi zerk etmektedir.

Eko-Kriz

BiyoFobi, insanların tarih boyunca gelişme göstermiş yaşamı küçümsemesini ve tahrip etmesini yansıtmaktadır. Böylece BiyoFobi, radyoaktif kirlilik, plastik kirliliği ve insan kaynaklı iklim değişikliği gibi çağdaş eko-krizlerin arasında yerini almaktadır.